พิธีมอบรางวัลนักเรียน ที่ได้ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนน 100 เต็ม

พิธีมอบรางวัลนักเรีย

Read more

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

มอบเกียรติบัตรการแข่

Read more

มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 14 โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

มอบเกียรติบัตรงานมหก

Read more

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มอบเกียรติบัตรงานศิล

Read more