ประชุมเตรียมการดำเนินงานมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช

Read more

กิจกรรมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)ศึกษาดูงาน

นายสนทยา ภักดีวานิช

Read more

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ ปี 2561

นายสนทยาภักดีวานิช ผ

Read more

โรงเรียนอนุบาลตรังต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

นายสนทยา ภักดีวานิช

Read more