การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีงบประมาณ 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช

Read more

การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) รุ่นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ปีงบประมาณ 2562

นายศังกร รักชูชื่น ผ

Read more

พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561 คะแนน 100 เต็ม และรับปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน

โรงเรียนอนุบาลตรัง จ

Read more