ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องแนวปฎิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศโรงเรียนอนุบาล

Read more

โรงเรียนอนุบาลตรังรับการตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจากเจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันควบคุมโรคและการระบาดวิทยาโรงพยาบาลตรัง

นางสาวมาลัยรัตน์ สุข

Read more