การประชุมฝ่าย ICT โรงเรียนอนุบาลตรังเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลตรัง

การประชุมฝ่าย ICT โร

Read more

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรังแนะนำตัวผ่านทางระบบถ่ายทอดสอด ช่อง ABT Channel ของโรงเรียนอนุบาลตรัง

นางสุภารัตน์ รองเดช

Read more

การประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง จำกัดและการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2563

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้

Read more

ยินดีต้อนรับ นางสุภารัตน์ รองเดช และนายสมเกียรติ ธีระคงคา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลตรัง ด้วยความยินดียิ่ง

ยินดีต้อนรับ นางสุภา

Read more