เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลตรังให้ความรู้วิธีปฏิบัติตนแก่นักเรียน ร.ร.อนุบาลตรังพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID 19

นางสาวมาลัยรัตน์ สุข

Read more

โรงเรียนอนุบาลตรังเปิดเรียนวันแรกภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นางสาวมาลัยรัตน์ สุข

Read more

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องแนวปฎิบัติสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ประกาศโรงเรียนอนุบาล

Read more

โรงเรียนอนุบาลตรังรับการตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเปิดเรียนจากเจ้าหน้าที่ทีมงานป้องกันควบคุมโรคและการระบาดวิทยาโรงพยาบาลตรัง

นางสาวมาลัยรัตน์ สุข

Read more