รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผลงาน           

Read more

รายงานผลการใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โดยนางสาวกนกภรณ์ ด้วงสุข โรงเรียนอนุบาลตรัง

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง

Read more

สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลตรัง(ศูนย์ปลายทางอบรมครูสะเต็มศึกษาระบบทางไกล) จัดอบรมครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM Education) ประจำปีงบประมาณ 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาสะเต็มศึกษาผ่านสถานนีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV

นายสนทยา ภักดีวานิช

Read more

ช่วงที่ 4 โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV

นางฉวีวรรณ ศิลป ศึกษ

Read more

ช่วงที่ 3 โครงการอบรมครูพี่เลี้ยงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนที่เป็นศูนย์การอบรมครูด้วยระบบทางไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV

นางฉวีวรรณ ศิลป ศึกษ

Read more