การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ โดย : ครูสารภี เพ็ชรสิริ

ช่ือเรื่อง : การพัฒน

Read more

การพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้

การพัฒนาความสามารถใน

Read more

สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลตรัง(ศูนย์ปลายทางอบรมครูสะเต็มศึกษาระบบทางไกล) จัดอบรมครูระดับประถมศึกษาตอนต้นบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM Education) ประจำปีงบประมาณ 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช

Read more

คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรังสวพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพและวางหรีดเคารพศพ ร.ต.ศุภชัย ชูสังข์

นายสนทยา ภักดีวานิช

Read more