พิธีมอบรางวัลนักเรียนที่ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2561 คะแนน 100 เต็ม และรับปพ.1 ระเบียนแสดงผลการเรียน

โรงเรียนอนุบาลตรัง จ

Read more