การประกวด video Clip ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ ปี 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวน

Read more

ประเมินรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการ เพื่อให้เลื่อนเป็นรองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายสนทยา ภักดีวานิช 

Read more